RingMUS

RingMUS

Bron: Vogeltrekstation en Ringersvereniging.

Inleiding
Van het Nederlandse grondoppervlak is 16% stedelijk gebied, en dat aantal neemt hard toe. Daarnaast zal over 50 jaar driekwart van alle Nederlanders in het stedelijk gebied wonen! Voor veel vogelsoorten vormt het stedelijk gebied een belangrijk leefgebied waar grote aantallen broedvogels en overwinterende vogels voorkomen. Een aantal vogelsoorten komt zelfs vrijwel uitsluitend voor in het stedelijk gebied. De recent door Vogelbescherming Nederland uitgebrachte
stadsvogelbalans laat zien dat deze vogels er niet altijd even goed voorstaan. Zeven van de ruim 50 soorten stadsvogels staan op de landelijke rode lijst, dit betekent dat deze vogels ernstig bedreigd zijn.
Bijna een kwart van alle stadsvogel soorten vertoont een matige of sterke afnemende trend tussen 1999 en 2008. Van de vogels van het stedelijk gebied weten we intussen vrij goed hoe het met de aantallen gesteld is. Maar over de oorzaken van de voor- en achteruitgang weten we echter veel minder.

Het ring-MUS project
Vogeltrekstation heeft daarom het ring-MUS project in het leven geroepen om demografische gegevens (zoals de verspreiding, de reproductie en de sterfte) van vogels van het stedelijk gebied te gaan meten. Het ring-MUS project
richt zich op alle vogel soorten die we in het stedelijk milieu tegenkomen, en dus niet alleen op Huismussen of Ringmussen!

Doel van het project
Het project ring-MUS heeft betrekking op alle vogels die voorkomen in het stedelijk gebied en wil door middel van het vangen en ringen van vogels een beter beeld krijgen van de demografische gegevens van vogels uit het stedelijke gebied. Deze gegevens kunnen helpen bij het opsporen van de oorzaken en het inschatten van risico’s voor vogels. Methode
Op regelmatige tijden worden in een tuin bij u in de buurt vogels gevangen voor wetenschappelijk onderzoek door ervaren mensen met een vergunning, zogenaamde ringers. Hiervoor maken de ringers gebruik van zogenaamde mistnetten. Alle gevangen vogels worden voorzien van een speciale metalen ring, met een unieke code. Daarnaast worden van alle gevangen vogels indien mogelijk de soort, de leeftijd en het geslacht bepaald. Ook wordt de vogel gewogen en wordt de vleugel lengte opgemeten.

Kleurringen
Bij de Huismus is gekozen voor een extra ring methode. Het gebruik van kleurringen, naast de metalen ring. Dit is gedaan omdat een Huismus, wanneer die eenmaal gevangen is, zich erg moeilijk terug laat vangen. Door gebruik te maken van kleurringen, worden de mussen individueel herkenbaar en kunnen ze op een afstand worden herkend. Vervolgens is het mogelijk met behulp van een verrekijker, telescoop of fototoestel om de individuele vogels  te herkennen. Voor degenen die het leukvinden is het volgen van de gekleurringde mussen een boeienHuismussende bezigheid.

Hoe kunt u meehelpen?
De ge(kleur)ringde mussen zijn met wat geluk zelfs met het blote oog te herkennen en iedere waarneming is nuttig. U zult uw ‘eigen’ mussen in de tuin op den duur kunnen herkennen. Maar pas op: dit kan verslavend zijn! Maar ook als de poes een geringde vogel pakt of wanneer er een vogel tegen het raam vliegt kunt u het nummer van de ring doorgeven. Het ringen heeft alleen zin als de ringen ook worden teruggemeld. Wilt u meehelpen dan is het belangrijk voor de
Huismussen de onderstaande gegevens noteren:
HUISMUS  Kleurring combinatie, links en rechts is vanuit de vogel bezien.RingMUS de Tuinen
– Links:  Boven Paars en onder Metaal
– Rechts: Boven Blauw en onder Blauw
– Datum: 01/05/2016
– Geslacht:  mannetje

In het bovenstaande voorbeeld is de kleurring-combinate van de Huismus op de de linkerpagina gebruikt. Het is belangrijk om bij het noteren van de kleurring-combinatie uit te gaan van links of rechts gezien vanuit de vogel! Daarnaast heeft elke geringde Huismus altijd een metalen ring om één van zijn poten.

Via onderstaand formulier kun je een geringde huismus melden:

  Sponsoren Ringen

   

   Je kunt VRS de Haar helpen en steunen door het sponsoren van ringen. U kunt één of meerdere ringstrengen van 50 ringen sponsoren voor €10 per ringstreng. U krijgt van ons een overzicht van de ringen en de vogels die daarmee geringd zijn. Ook ontvangt u een overzicht van de terugmeldingen en het jaarverslag.

   Als je wilt sponsoren, vul dan onderstaand formulier in en je ontvangt een mail met daarin onze bankgegevens.


   U kunt kiezen uit:
   - 2.0 (tjif-tjaf, winterkoning, goudhaantjes, etc.)
   - 2.3 mezen, kleine karrekieten, roodborsten, etc.
   - 2.8 vinken, groenlingen, etc.
   - 4.2 merels, zanglijsters, etc.

   We zullen u een email bericht sturen met daarin de bankgegevens van onze bank zodat u het bedrag zelf kunt overmaken. Wij danken u voor het steunen van VRS de Haar.

   RAS Roodborsttapuit

   RAS Roodborsttapuit– Common Stonechat – Saxicola torquata

   EURING code:11392Roodborsttapuit

   Kleur-ring combinatie:

   • oranje ring met zwarte inscriptie van de letter A en een metalen ring
   • een combinatie van 2 kleur-ringen
   • de gecodeerde ring met metaal en de kleur-ringen kunnen aan beide poten voorkomen.
   • de oranje ring is de project marker

   Waarneming/Terugmelding Lees verder

   RAS Ringmus

   RAS Ringmus – Eurasion Tree Sparrow – Passer montanus

   EURING code: 15981

   Kleur-ring combinatie:Ringmus met kleur-ringen

   • oranje of zwarte ring met zwarte of witte inscriptie van de letter A en een metalen ring
   • een combinatie van 2 kleur-ringen
   • de gecodeerde ring met metaal en de kleur-ringen kunnen aan beide poten voorkomen.

   Ringmus met code ring A


   Waarneming/Terugmelding Lees verder

   Verslagen ringwerk

   VRS de Haar zal ieder jaar een jaarverslag schrijven. In het jaarverslag zullen de resultaten van de projecten beschreven worden. Ook zullen we analyse van het vogelonderzoek publiceren.

   Voor korte verslagen van het ringwerk verwijzen we naar de Blog van Huib de Rooij, hij schrijft regelmatig zijn belevingen bij het ringstation in Blogvorm. Deze persoonlijke blog wordt ook gebruikt voor Huib’s andere interesses en belevenissen.

   Hieronder het jaarverslag van de jaren 2016 t/m 2019

   Jaarplan 2017

   VRS de Haar is opgericht in september 2016. Voor het jaar 2016 en 2017 is onze eerste jaarplan opgesteld. In dit plan zijn de volgende zaken beschreven:

   • Doelstellingen VRS de Haar en Samenvatting
   • Oprichting en professionalisering van VRS de Haar
   • Inrichten van de CES-locatie en andere ringlocaties
   • Uitvoeren van vogelringonderzoek
   • Activiteiten voor het Vogeltrekstation en de Ringersvereniging
   • Organiseren van excursies en geven van lezingen
   • Publiceren van verslagen en informatieve artikelen op de website

   Het hele plan is te lezen via de volgende link: Beleidsplan VRS de Haar 2016 en 2017

   RAS (Retrapping Adults for Survival)

   Bron: Vogeltrekstation

   Het project is gestart in 1998, maar gaandeweg zijn ook oudere gegevens met terugwerkende kracht aan het RAS-programma toegevoegd. Het doel van het project is om zoveel mogelijk terugvangsten of waarnemingen van één vogelsoort binnen een vastomlijnd gebied te verzamelen, die het mogelijk maken om de overlevingskansen van een reeks van vogels te volgen.

   Het ringwerk voor het RAS project vindt met name plaats gedurende het broedseizoen, en richt zich in de eerste plaats op de volwassen broedvogels. Daarnaast worden dikwijls ook de jonge vogels (in het nest) geringd, omdat een deel van deze vogels later als broedvogel terug kan keren naar hetzelfde gebied.

   De terugvangsten of waarnemingen van vogels, die in vorige jaren zijn geringd, kunnen worden gebruikt o
   m de overlevingskansen te berekenen. Een hoge graad van plaatstrouw bij broedende adulte vogels maakt het vergaren van ring- en terugvangstgegevens tot een efficiënt middel om de overlevingskansen van adulte vogels te meten en te volgen.

   Het project is zo eenvoudig en flexibel mogelijk ontworpen zodat het kan worden aangepast aan de specifieke kenmerken van de soort die wordt gevolgd. Download handleiding.

   Een RAS-databank voor bescherming

   Ofschoon de terugmeldingen van geringde vogels al goede inlichtingen verschaffen over de overleving van een groot aantal vogelsoorten zijn er nog altijd belangrijke soorten en gebieden waar het Vogeltrekstation niet voldoende gegevens van heeft.

   Het RAS-project is in het leven geroepen om deze gaten op te vullen. Kennis van de overlevingskansen van vogels is van essentieel belang voor doeltreffende beschermingsmaatregelen.

    

   Het gebruik van kleurringen, zoals
   bij deze Grutto, kan een goed hulpmiddel
   zijn om terugmeldingen van broedvogels
   te vergaren zonder de vogels te
   hoeven terugvangen

   Doelstellingen VRS de Haar

   1. De stichting heeft ten doel: het uitvoeren van vogelonderzoek en alle activiteiten die daarmee rechtstreeks en zijdelings verband houden, teneinde bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek, de bescherming van wilde vogels en natuurbescherming, één en ander in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt tevens ornithologische kennis te bevorderen en de bewustwording omtrent vogelbescherming, de bescherming van vogeltrekroutes en de leef- en foerageergebieden van vogels.
   2. De stichting verwezenlijkt haar doel onder meer door het inrichten, beheren en exploiteren van het vogelringstation de Haar (VRS de Haar). Het vogelringstation vangt en ringt in het wild voorkomende vogels. Het vogelringstation voert vogelonderzoek uit in het kader van projecten van het Vogeltrekstation te Wageningen. Daarnaast voert het vogelringstation vogelonderzoek en projecten uit voor andere opdrachtgevers.
   3. Kennisoverdracht en verantwoording vindt plaats middels publicatie van onderzoeksgegevens en -bevindingen in jaarverslagen, (populair)wetenschappelijke tijdschriften, internetsites, lezingen en excursies.
   4. De stichting heeft geen winstoogmerk en de activiteiten van de stichting dienen het algemeen belang.

   Stichting VRS de Haar

   Op 2 september 2016 is Stichting Vogelringstation de Haar, kortweg VRS de Haar, opgericht.

   Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

   • Mark Bouts (voorzitter)
   • Huib de Rooij (secretaris)
   • Peter Siebelink (penningmeester)

   De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 66766818. Het RSIN / fiscaal nummer is 8566.89.749

   De stichting is te bereiken via het mailadres info@vrsdehaar.nl

   Beloningsbeleid VRS de Haar

   Alle bestuursleden en medewerkers van VRS de Haar werken als vrijwilliger voor de Stichting. Er vindt geen enkele vorm van beloning plaats. Middelen en materialen die voor het ringwerk nodig zijn worden door het VRS aangeschaft. Aankopen die bestuursleden en medewerkers met toestemming van de penningmeester hebben gedaan worden gedeclareerd en door de stichting vergoed.

   Medewerkers VRS de Haar

   VRS de Haar

   VRS de Haar, april 2016